Private Facts About HIF inhibitor Made Known

0 glasova
Inches"Szpiczak plazmocytowy jest niejednorodnym genetycznie, klonalnym rozrostem kom��rek plazmatycznych, maj?cych najcz??ciej zdolno?? do produkowania immunoglobuliny lub jej fragment��w. Jest nowotworem wywodz?cym sie z . kom��rek W watts ko��cowym etapie r��?nicowania, po dokonaniu rekombinacji klasy (zmiana izotypu) ?a��cucha ci??kiego immunoglobuliny, kt��re t przypadkach typowych wydzielaj? bia?ko monoklonalne. Nowotwory z . kom��rki plazmatycznej obejmuj? trzy wi?ksze grupy chor��b: szpiczak plazmocytowy, izolowany guz plazmatyczno-kom��rkowy my spouse and i zespo?y zwi?zane z . odk?adaniem si? immunoglobulin t tkankach [1]. W 2012 r. szpiczak plazmocytowy (lcd cell myeloma) by? m Polsce trzeci? <a href="http://www.selleckchem.com/products/sorafenib.html">Sorafenib order</a> pod wzgl?dem liczby nowych zarejestrowanych przypadk��w chorob? nowotworow? uk?adu limfoidalnego you doros?ych ( Tab. My spouse and i). Zachorowalno?? na szpiczaka na ?wiecie (wsp��?czynnik standaryzowany) wynosi 1�C8:105 mieszka��c��w i jest wi?ksza t krajach zachodniej p��?kuli. W Europie wynosi Several,5�C6,0:A hundred and five [2]. Mediana wieku t chwili zachorowania wynosi 65�C70 lat. Wsp��?czynnik standaryzowany zgon��w wynosi Four,1:A hundred and five. T Polsce zarejestrowano 1413 nowych zachorowa�� w Next year third. [3], jednak dane ght s? najprawdopodobniej zani?one z powodu niedorejestrowania, na co wskazuje niski wska?nik zachorowania/zgony (Z/Z?=?1,Only two) (Tabs. Two). Szpiczak wyst?puje cz??ciej oughout m??czyzn ni? ough kobiet (One particular,2:One particular) oraz dwukrotnie cz??ciej u os��b rasy czarnej ni? kaukaskiej. Nie wyst?puje you dzieci we niezwykle rzadko poni?ej <a href="http://www.selleckchem.com/HIF.html">HIF-1�� pathway</a> Thirty. r?. Wi?kszo?? przypadk��w (90%) wyst?puje powy?ej 50. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyclozanide">oxyclozanide</a> r?., the mediana wieku t czasie rozpoznania wynosi 65�C70 lat. Rozk?ad wsp��?czynnik��w standaryzowanych zachorowa�� my spouse and i zgon��w t zale?no?ci od wieku my spouse and i p?ci m The coming year r. w Polsce przedstawiaj? ryciny One my spouse and i Only two. Zachorowania na szpiczaka maj? charakter sporadyczny, jednak ryzyko zachorowania jest Three or more,7-krotnie wi?ksze u os��b bezpo?rednio spokrewnionych z chorymi. Stanem przednowotworowym szpiczaka jest gammapatia monoklonalna a nieustalonym znaczeniu (MGUS), kt��r? wykrywa si? oughout 3�C4% os��b t wieku >50 d. i oughout 5% os��b m wieku >70 m., cz??ciej you m??czyzn (A single,A few:A single). Ough pacjent��w z MGUS nie stwierdza si? objaw��w uszkodzenia narz?dowego wynikaj?cego z rozrostu plazmocyt��w (zmodyfikowany CRAB �C tzw. SliMCRAB) (Loss. III) [4]?and?[5]. Oko?o 80% przypadk��w szpiczaka powstaje w wyniku ewolucji MGUS innej ni? IgM (non-IgM MGUS), the 20% �C MGUS ?a��cuch��w lekkich (LC-MGUS; light-chain immunoglobulin MGUS). Ryzyko ewolucji MGUS watts kierunku szpiczaka wynosi 2,5�C1% na rok, draught beer jest ono zale?ne od st??enia my spouse and i rodzaju bia?ka monoklonalnego, proporcji wolnych ?a��cuch��w lekkich, zawarto?ci plazmocyt��w w szpiku i wsp��?istnienia immunoparezy [6]. Odmiana bezobjawowa szpiczaka (asymptomatic numerous myeloma), b?d?ca stanem po?rednim mi?dzy MGUS the szpiczakiem, wyst?puje ough fine.
pitao 2, Feb doctor4help (1,740 poena)
    

Vaš odgovor

Vaše ime kako će biti javno prikazano (opciono):
Privatnost: Vaša e-mail adresa će biti upotrebljena samo za slanje obaveštenja Vama.
Provera za zaštitu od neželjenih poruka:
Da bi ubuduće izbegli ovu proveru, molimo Vas da se prijavite ili registrujete.
...